hyoshoshiki

表彰式で賞状を手渡される鼓笛隊スタッフ

表彰式で賞状を手渡される鼓笛隊スタッフ